Warning: extract() [function.extract]: First argument should be an array in /home4/kombosfu/public_html/include/header.php on line 81
Η συμβολή του σχεδιασμού στην ανάπτυξη προϊόντων |

Έπιπλα Γραφείου Βέροια - Θεσσαλονίκη - Αθήνα | KOMBOS

8 λόγοι για να επιλέξετε Kombos

Η συμβολή του σχεδιασμού στην ανάπτυξη προϊόντων

Σήμερα, όπου ο φόβος για την επιβίωση
των εταιρειών είναι πιο επίκαιρος από
ποτέ, αποτελεί αναγκαιότητα η αναπρο-
σαρμογή και αναβάθμιση των ποιοτικών
γνωρισμάτων μιας παραδοσιακής επιχεί-
ρησης σ’ ένα σύγχρονο και ανταγωνι-
στικό πλαίσιο ώστε να αντιμετωπίσει την
αβεβαιότητα του παρόντος και τις προ-
κλήσεις του μέλλοντος.
  • Παραδοσιακή Προσέγγιση
Ανάπτυξη Προϊoντων
Η λειτουργία και διάρθρωση μιας παρα-
γωγικής επιχείρησης, συνήθως, στηρίζε-
ται σε ένα σύνολο διεργασιών όπου
κατά τη διαδικασία ανάπτυξης ενός προ-
ϊόντος δεν περιλαμβάνεται ο σχεδια-
σμός του προϊόντος, σαν μια διαδικασία
που εμπλέκεται αποφασιστικά σε όλη τη
διαδικασία ανάπτυξης. Η μη υιοθέτηση
του σχεδιασμού στη διαδικασία ανάπτυ-
ξης του προϊόντος μπορεί να οφείλεται
είτε στο γεγονός ότι δεν υπάρχει γνώση
για τα οφέλη που απορρέουν από την
εφαρμογή της διαδικασίας, είτε γιατί δεν
θεωρείται ο σχεδιασμός αναγκαιότητα.
Η απουσία του σχεδιασμού σαφώς και
αυξάνει το κόστος παραγωγής του προ-
ϊόντος, καθώς η μειωμένη ή ανύπαρκτη
ευελιξία παραγωγής δεν επιτρέπει στην
εταιρεία να αναπροσαρμόζεται εύκολα
και αποδοτικά στις ανάγκες της αγοράς.
Δεν υπάρχει η δυνατότητα μαζικής πα-
ραγωγής προϊόντων, καθώς δεν υπάρ-
χουν κατασκευαστικά σχεδία, οπότε και
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα πρόκλησης
αστοχιών κατά τη διαδικασία παραγω-
γής, οι οποίες και θα οδηγήσουν σε ση-
μαντική αύξηση του χρόνου παραγωγής
του προϊόντος.
  • Σύγχρονη  Προσέγγιση
Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης προϊό -
ντων, η υιοθέτηση της λογικής του σχε-
διασμού σαν βασικό εργαλείο ανάπτυξης
είναι δυνατό να επιφέρει μια σειρά από
οφέλη στην επιχείρηση. Με τη χρήση
του σχεδιασμού, είναι δυνατό να δημι-
ουργούμε προϊόντα τα οποία είναι προ-
σανατολισμένα στις ανάγκες της αγοράς.
Μπορούμε εύκολα και με μικρό κόστος,
χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολο-
γία, να δημιουργούμε το ψηφιακό μο -
ντέλο του προϊόντος. Κατά την εκτέλεση
αυτής της διαδικασίας, μπορούμε εύ-
κολα να εντοπίσουμε κατασκευαστικές
ατέλειες ή σφάλματα που δεν είχαμε
αντιληφθεί εξ’ αρχής και να τα διορθώ-
σουμε. Ο σχεδιασμός, θα δώσει στην
επιχείρηση την ώθηση προκειμένου να
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για
ευελιξία και καινοτομία. Με αυτά τα
εφόδια η εταιρεία θα είναι σε θέση να
δημιουργήσει προϊόντα που θα είναι
πρωτοποριακά και θα καλύπτουν τις
ανάγκες της αγοράς.
έννοια / φιλοσοφIα σχεδια-
σμου
Ο σχεδιασμός προϊόντος αφορά στην
αποτελεσματική, αποδοτική παραγωγή
και την ανάπτυξη ιδεών μέσω μιας δια-
δικασίας που οδηγεί σε νέα προϊόντα.
Οι σχεδιαστές προϊόντων και αξιολο-
γούν ιδέες, με σκοπό να συνδυάσουν
την τέχνη, την επιστήμη και την τεχνολο-
γία σ’ ένα νέο προϊόν οδηγώντας το έτσι
άμεσα και με εμπορική επιτυχία στην
αγορά.
Η έννοια του σχεδιασμού είναι συνυφα-
σμένη με τις έννοιες της αισθητικής, της
ποιότητας, της τεχνολογίας, της ευελιξιας
 
  • Η συμβολή του σχεδιασμού
στην ανάπτυξη προϊόντων
Η ευημερία μιας παραγωγικής επιχείρησης στο έντονα ανταγωνιστικό
περιβάλλον, όπως το σημερινό, επιβάλει στις επιχειρήσεις να διαθέ-
τουν ευελιξία και καινοτομία, προκειμένου να είναι σε θέση να ανα-
προσαρμόζονται άμεσα στις ανάγκες της αγοράς.
Του κ. Ιωάννη Ντιντάκη
Η μη υιοθέτηση του
σχεδιασμού στη δια-
δικασία ανάπτυξης
του προϊόντος μπο-
ρεί να οφείλεται είτε
στο γεγονός ότι δεν
υπάρχει γνώση για
τα οφέλη που απορ-
ρέουν από την
εφαρμογή της διαδι-
κασίας, είτε γιατί δεν
θεωρείται ο σχεδια-
σμός αναγκαιότητα.
Ενδεικτικό σχέδιο
ανάπτυξης της ιδέας
από σπουδαστές του
Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε.
 
 
Αξίας και του μειωμένου κόστους παρα-
γωγής. Στόχος του σχεδιασμού είναι
μέσα από την καινοτομία να προσδώσει
στο προϊόν προστιθέμενη αξία ώστε να
διαφοροποιείται στην αγορά και να προ-
σελκύει το αγοραστικό ενδιαφέρον. Επί-
σης ένα καινοτόμο προϊόν είναι δυνατό
να προσδώσει στην εταιρεία συγκεκρι-
μένη εταιρική ταυτότητα πάνω στην
οποία μπορεί να οικοδομηθεί η ποι-
οτική εικόνα της εταιρείας.
Αποτέλεσμα από την υιοθέτηση της δια-
δικασίας του σχεδιασμού είναι το προ-
ϊόν να είναι ελκυστικό καθώς θα έχει
σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες της
αγοράς. Είναι ποιοτικό, ανθεκτικό και φι-
λικό προς το περιβάλλον καθώς κατά τη
διαδικασία του σχεδιασμού έχει μελετη-
θεί η αντοχή, η ποιότητα και το είδος
των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν
για την παραγωγή του. Επίσης, η εργο-
νομία και η λειτουργικότητα του μελε-
τάται διεξοδικά προκειμένου το προϊόν
να είναι εύχρηστο και να καλύπτει τις ιδι-
αίτερες απαιτήσεις της αγοράς. Ο συν-
δυασμός όλων αυτών χαρακτηριστικών
συμβάλει ώστε το προϊόν να διατίθεται
στην αγορά σε ελκυστική τιμή, ενώ πα-
ράλληλα να είναι καινοτόμο και να δια-
κρίνεται από συγκεκριμένα ποιοτικά
χαρακτηριστικά.
στάδια σχεδιασμου στην
ανάπτυξη του Προϊoντος
Προκειμένου ένα προϊόν να είναι επιτυ-
χημένο, θα πρέπει να είναι προσανατο-
λισμένο στις ανάγκες της αγοράς. Μέσα
από μια στοχευμένη έρευνα αγοράς εντ -
οπίζονται οι ανάγκες και οι ελλείψεις
που υπάρχουν, ώστε στη συνέχεια να
ικανοποιηθούν μέσα από τη διαδικασία
σχεδιασμού του προϊόντος.
σύλληψη ιδέας - Βιομηχανι-
κoς σχεδιασμoς
 
Ο σχεδιαστής βασιζόμενος στα αποτελέ-
σματα της έρευνας αγοράς θα προσανα-
τολιστεί στη σύλληψη συγκεκριμένων
σχεδιαστικών λύσεων και προτάσεων.
Θα ορίσει τα κριτήρια σχεδιασμού που
καλύπτουν την προτεινόμενη σχεδια-
στική λύση, αλλά και την επιλογή των
κατάλληλων υλικών. Στόχος του σχε-
διαστή στο στάδιο του βιομηχανικού
σχεδιασμού είναι να καθορίσει τη
μορφή του προϊόντος δημιουργώντας
ένα αρχικό γεωμετρικό μοντέλο.
δημιουργIα του ψηφιακου-
μοντέλου του Προϊoντος
Το αρχικό ψηφιακό μοντέλο θα αξιοποι-
ηθεί προκειμένου να δημιουργηθεί ένα
αναλυτικό ψηφιακό μοντέλο (CAD)
προκειμένου να απεικονιστεί η γεωμε-
τρία του μοντέλου με ακρίβεια. Στόχος
σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης είναι να
εντοπιστούν πιθανά κατασκευαστικά
προβλήματα που δεν είχαν εντοπιστεί
αρχικά και να επιλυθούν. Ενώ θα πρέπει
να δημιουργηθούν τα κατασκευαστικά
σχέδια που θα δοθούν για παραγωγή.
eλεγχοσ του Προϊoντοσ και
ΒελτιστοΠοIΗσΗσ του σχεδια-
σμοY
Στο τελικό στάδιο πριν από την κατα-
σκευή του προϊόντος με τη βοήθεια της
τεχνολογίας (CAE) είναι δυνατόν να με-
λετηθεί και να δοκιμαστεί το προϊόν σε
πραγματικές συνθήκες. Ιδιαίτερα χρήσιμη
είναι και η δυνατότητα να αναπαραχθεί το
ψηφιακό μοντέλο σε πραγ ματικό αντικεί-
μενο (υπό κλίμακα) με τη χρήση συστη-
μάτων ταχείας κατασκευής πρωτοτύπων
(Rapid Prototyping).
Στόχος είναι να ελεγχθεί η λειτουργικό-
τητα και η αισθητική του αντικειμένου
αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν
εργαλείο μάρκετινγκ για την προώθηση
του προϊόντος στους υποψήφιους πελά-
τες της.
Παραγωγh Προϊoντοσ
Ο σχεδιαστής θα πρέπει να δημιουργή-
σει τα τελικά κατασκευαστικά σχέδια του
προϊόντος ανά τεμάχιο αλλά και συνο-
λικά της κατασκευής. Αν απαιτείται για
την κατασκευή του προϊόντος η χρήση
CNC εργαλειομηχανών θα πρέπει να
δημιουργηθούν και τα προγράμματα
καθοδήγηση τους. Η ορθή υλοποίηση
των προηγούμενων σταδίων ανάπτυξης
και σχεδιασμού του προϊόντος διασφα-
λίζουν ότι το παραγόμενο προϊόν θα
είναι άρτιο κατασκευαστικά.
Η υιοθέτηση του σχεδιασμού σε όλα τα
στάδια ανάπτυξη ενός προϊόντος απο-
δεικνύεται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική
για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προ-
ϊόντων. Ο σχεδιασμός συμβάλει καθο-
ριστικά προκειμένου η εταιρεία να
αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
στη αγορά διαθέτοντας προϊόντα με
προστιθέμενη αξία που θα συμβάλλουν
αποφασιστικά στην ανάπτυξή της.

Ο κ. Ιωάννης Ντιντάκης είναι Καθηγητής
Εφαρμογών στο Τμήμα Σχεδιασμού & Τε-
χνολογίας Ξύλου & Επίπλου, Παράρτημα
Καρδίτσας - Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Email: ntintakis@
teilar.gr

αρθρο απο περιοδικο ΕΠΙΠΛΕΟΝ.